• dingbu1

Täze bahar aýal-gyzlaryň derisine ýakymly ýalaňaç gysga sport futbolkasy Europeewropa we Amerika berk we inçe tegelek boýunlar ýoga topy

Gysga düşündiriş:

Haryt: DWSHP1314

Matanyň agramy: 220g

Mata düzümi: neýlon / neýlon 80% N 20% SP

Nusga: gaty reňk

Roralňyşlyk: 1-2 sm

Eksport şahadatnamasy: CQC

Hil barlagynyň hasabat belgisi SL619062982768TX

Mata funksiýasy: süýt ýüpek hünärli sport matasy ýumşak we derä ýakymly, inçe we der siňdiriji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Intensokary güýçli sport görnüşlerine üns beriň we beden gurluşykçylaryna ýumşak, berk goldaw, has gowy gorag we çyglylygy siňdirmek tejribesini getirmäge çalyşyň. BR-den ýokarda ýerleşmek, ýokary güýçli sport rahatlygynyň täze usulyny açmaga alyp barar.

Product features1
Product features2
Product features3
Product features4

Ulanylýan sahnalar: ylgaw, bökmek, aerobika, egirme, münmek, münmek, bedenterbiýe, türgenleşik we ýokary güýçli gyzgyn ter sporty

Önümçilik tehnologiýasy: ýokary halkara ülňüleri, berk gözegçilik, takyk berkitme, takyk tikin, ýokary takyk kesiş düşegi we takyk marşrut
1314 ongongşeng kiçi gysga T innowasiýa tegelek boýy inçe inçe görnüşi
Simönekeý, ýöne ýönekeý däl. Baky ýaşaýyş ýoldaş bolsa, diňe islendik jadygöýlik üçin gülleersiň
Täze tegelek boýnuň gyrasy senet awtoulag liniýasy çylşyrymly, amatly we has berkdir
Bedeniňizi geýiň, etiňizi gizläň we gowy bedeniňizi görkeziň

Adam bedeniniň ikinji derisi ýaly gowy uzalma, ýumşak degmek. Ony geýseň, derrew lezzetiňi açar
Syýahat hakyky ýalaňaçlygy başdan geçirmäge mümkinçilik berýär

Surat modeliniň beýikligi: 175 sm agramy: 47kg döş aýlawy: 81 sm bel aýlawy: 62 sm aýlaw aýlawy: 83 sm synanyşyk ululygy: synag synagy: laýyk

Bel aýlawy: biliň daşyny ýumşak hökümdar bilen ölçäň
Kalbyň aýlawy: böwregiň daşyny ýumşak hökümdar bilen dolduryň

Product features1

Ölçeg tablisasy:
Ölçeg SML XL
Gursak aýlawy 45 47 50 52.5
Aşaky aýlaw 46.5 49 51.5 54
Egin-eşigiň uzynlygy 65 67 69 71

Upperokarky bölegi bir taraply ululyk bilen örtülendir. Büstüň ululygy we bel aýlawy X2 taýýar önümler (birlik: CM) bilen el bilen ölçelmeli. Erroralňyşlyk 2CM (maglumatlar diňe salgylanmak üçin. Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatyna wagtynda ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň