• dingbu1

2020 Hytaýda ýoga geýim bazary derňewi hasabat-bazar ýagdaýyny gözlemek we ösüş strategiýasyny meýilleşdirmek

2020-nji ýyldan bäri ýoga geýim pudagy durnukly ösüşi dowam etdirdi, ýöne dünýäde COVID-19 ýaýramagy sebäpli Hytaýyň ýoga geýim pudagy belli bir derejede täsir etdi. Worköne ýurtda iş we önümçiligiň çalt başlamagy bilen ýoga geýim pudagy kem-kemden ösüşe gaýdyp gelýär. Wagtyň geçmegi bilen epidemiýa giň içerki bazardaky ýoga geýim pudagyna az täsir edýär. Häzirki wagtda Hytaýyň ykdysady ösüşi gowy, ýaşaýjylaryň girdeji derejesi yzygiderli ýokarlanýar we ýoga geýim pudagy üçin oňat bazar sarp ediş gurşawyny üpjün edýär. Senagat syýasaty ýoga geýim pudagy üçin oňat iş gurşawyny üpjün edýär we maýadarlar üçin oňat syýasat kepilligini üpjün edýär.

Soňky ýyllarda içerki ýoga egin-eşik pudagynyň maýa goýumlary we ösüşi nukdaýnazaryndan paýtagt ýoga geýim senagatyna goldaw berdi. Statistik maglumatlardan görnüşi ýaly, 2019-njy ýylda ýoga geýim pudagynyň maýa goýum göwrümi *** 100 million ýuana ýetdi. Gaoga geýim pudagynyň maýa goýumlaryny çekmek üçin oňat ukybynyň bardygyny görkezip bolar.

news1

Hytaýda ýoga geýim senagatynyň maýa goýumlarynyň ösüş çaklamasy

 Hytaýyň ykdysadyýetiniň hil taýdan yzygiderli ösmegi bilen senagat innowasiýalary öňe sürüldi. Hytaýda ýoga egin-eşik senagaty ösüş tapgyryna gadam basýar, ýokary hilli senagat maýa goýumlary esasan tehnologiki innowasiýa, önüm gözleg we ösüş üçin ulanylýar we gysga möhletde degişli pudaklar bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin maýa goýumlaryny artdyrar we şeýlelik bilen a has giň bazar, şonuň üçin bu pudak maýa goýum masştabyny giňeltmäge dowam eder, maýa goýumlarynyň ösüşi durnukly ösüşi dowam etdirer diýlip garaşylýar.

2020-nji ýyldan 2026-njy ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň maýa goýumlarynyň ösüşi

news2

Senagat bazaryndaky konsentrasiýa indeksi iň köp ulanylýan ölçeg usulydyr. Amerikaly ykdysatçy Bain we Japaneseaponiýa MitI-iň senagat konsentrasiýa derejesiniň klassifikasiýa standartyna görä, senagat bazarynyň gurluşy takmynan iki kategoriýa bölünýär: oligopolistik görnüş (CR8≥40) we bäsdeşlik görnüşi (CR8 <40%). Olaryň arasynda oligopoliýa görnüşi aşa ýokary oligopoliýa görnüşine (CR8≥70%) we pes konsentrasiýaly oligopoliýa görnüşine (40% ≤CR8 <70%) bölünýär. Bäsdeşlik görnüşi, pes konsentrasiýaly bäsdeşlik görnüşine (20% ≤CR8 <40%) we merkezleşdirilmedik bäsdeşlik görnüşine (CR8 <20%) bölünýär.

2019-njy ýylda ýoga geýim bazaryndaky konsentrasiýa nukdaýnazaryndan ähli pudagyň CR4-i **%.

Amerikan Bain & Company tarapyndan bazar gurluşynyň klassifikasiýasy

news3

 “China Report” ulgamy, pudaklaýyn derňew hasabaty, çuňňur gözleg hasabaty üpjün ediji we dünýä toparynyň pudaklaýyn maglumat portalydyr. “2020 Hytaý ýoga geýim bazary derňewi hasabaty - Bazar ýagdaýyny öwrenmek we ösüş strategiýasyny meýilleşdirmek” iň soňky pudak maglumatlary, bazaryň gyzgyn nokatlary, syýasaty meýilleşdirmek, bäsdeşlik ukyby, bazaryň dünýägaraýşy, maýa goýum strategiýasy we beýleki mazmuny öz içine alýar. Bu pudakdaky kärhanalara pudagyň ösüş tendensiýasyny, bazar mümkinçilikleriniň tendensiýasyny, kärhananyň bäsdeşlik strategiýasyny we maýa goýum strategiýasyny dogry düşünmäge kömek etmek üçin köp sanly içerki çyzgylar bilen doldurylýar. Milli statistika býurosy, Gümrük gullugynyň we Döwlet maglumat merkeziniň, şeýle hem merkezimiziň bu pudak boýunça gözleg işleriniň we pudagyň daşky gurşawy bilen utgaşdyrylan abraýly maglumatlara esaslanyp, bu hasabat bazar gözleglerini we derňewlerini geçirýär. nazaryýeti, makrony mikro ýaly köp nukdaýnazardan.

Senagat kärhanalary, degişli maýa goýum kompaniýalary we hökümet bölümleri pudagyň ösüş tendensiýasyna takyk düşünmek, pudagyň bäsdeşlik görnüşine düşünmek, amal we maýa goýum töwekgelçiliklerinden gaça durmak we dogry bäsdeşlik we maýa goýum strategiki karar bermek üçin möhüm karar esaslaryndan biridir. Bu hasabat pudaga düşünmek we maýa goýmak üçin möhüm guraldyr. Gözlegleriň görnüşi, içerki belli pudak maglumat geňeşçisidir, uly hünärmenler topary bar, köp ýyllaryň dowamynda müňlerçe kärhanalar, geňeşçiler, maliýe guramalary, senagat birleşikleri, aýry-aýry maýadarlar müşderi pudagy ýaly hünär seljermesi hasabatyny berýärler. huawei, Hytaý nebit, Hytaý telekom, Hytaý binasy we HP, Disneý ýaly öňdebaryjy kärhanalar we müşderiler tarapyndan giňden tanaldy.

Bu gözleg hasabatynyň maglumatlary esasan milli statistiki maglumatlary, Gümrük gullugynyň, anketalaryň gözleg maglumatlaryny, Söwda ministrligi tarapyndan toplanan maglumatlary we beýleki maglumatlar bazalaryny ulandy. Olaryň arasynda makroykdysady maglumatlar esasan Milli statistika býurosyndan gelýär, käbir senagat statistik maglumatlary esasan Milli statistika býurosyndan we bazar gözleg maglumatlaryndan gelýär, kärhana maglumatlary esasan iri kärhanalaryň statistika maglumatlar bazasyndan we Milli bir stockalardan gelýär. Statistika býurosy we bahalar maglumatlary esasan dürli bazar gözegçilik bazalaryndan gelýär. Bu gözleg hasabatynda kabul edilen pudak derňew usullary, pudagyň içerki we daşarky gurşawyny giňişleýin seljermek we milli ykdysady ýagdaýyň häzirki tendensiýasyny, bazaryň ösüş tendensiýasyny seljermek üçin Porter-iň bäş güýç modeliniň derňewini, SWOT derňewini we PEST derňewini öz içine alýar. Uly analitikleriň üsti bilen häzirki pudagyň gyzgyn nokatlary. Geljekdäki ösüş ugruny, ýüze çykýan gyzgyn nokatlary, bazar giňişligini, tehnologiýa tendensiýasyny we pudagyň geljekdäki ösüş strategiýasyny çaklaň.

[Hasabatyň mazmuny]

Birinji bap: 2017-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň ösüşine syn
Birinji bölüm, ýoga geýim pudagynyň ösüşine syn
I. gaoga geýim pudagynyň kesgitlemesi
Iki, ýoga geýim pudagy esasy maglumat giriş
3. gaoga geýim pudagynyň ösüş aýratynlyklarynyň derňewi
Ikinji bölüm, hytaý ýoga geýim senagatynyň ýokarky we aşaky önümçilik zynjyrynyň derňewi
I. Senagat zynjyrynyň model ýörelgesine giriş
Iki, ýoga geýim senagatynyň zynjyrynyň derňewi
3. Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň önümçilik zynjyrynyň baglanyşyklarynyň derňewi
1. Stokarky senagat
2. Aşakdaky pudaklar
Üçünji bölüm: Hytaýda ýoga geýim pudagynyň durmuş sikliniň derňewi
I. gaoga geýim senagatynyň durmuş sikliniň umumy syny
Ikinjiden, ýoga geýim pudagynyň durmuş sikliniň derňewi
Dördünji bölüm, ýoga geýim senagatynyň ykdysady görkezijisiniň derňewi
I. gaoga geýim pudagynyň girdeji derňewi
Iki, ýoga geýim senagatynyň ykdysady sikliniň derňewi
Üç, ýoga geýim senagatynyň goşmaça giňişlik derňewi
5-nji bölüm: Hytaýda ýoga geýim senagatynyň giriş päsgelçilikleriniň derňewi
I. gaoga geýim pudagynda maliýe päsgelçilikleriniň derňewi
Iki, ýoga geýim senagatynyň tehniki päsgelçilikleriniň derňewi
Iii. Gaoga geýim pudagynda zehin päsgelçilikleriniň derňewi
Iw. Gaoga geýim pudagynda marka päsgelçilikleriniň derňewi
V. gaoga geýim pudagynda beýleki päsgelçilikleriň derňewi

Ikinji bap: 2017-2020 global ýoga geýim bazarynyň ösüş ýagdaýynyň derňewi
Birinji sessiýa, global ýoga geýim pudagynyň ösüş kursuna syn
Ikinji bölüm, global ýoga geýim senagaty bazarynyň sebitleýin paýlanyşy
Üçünji bölüm Aziýa ýoga geýim senagatynyň sebit bazary derňewi
I. Aziýanyň ýoga geýim pudagynyň häzirki bazar ýagdaýynyň derňewi
Ii. Aziýanyň ýoga geýim pudagynyň bazaryň ululygy we bazaryň isleginiň derňewi
Üçünjiden, Aziýanyň ýoga geýim pudagynyň geljegi derňewi
Dördünji bölüm: Demirgazyk Amerikanyň ýoga geýim senagatynyň sebitleýin derňewi
1. Demirgazyk Amerikanyň ýoga geýim senagatynyň bazar ýagdaýynyň derňewi
Ii. Demirgazyk Amerikanyň ýoga geýim senagatynyň bazaryň ululygyny we bazar islegini seljermek
3. Demirgazyk Amerikanyň ýoga geýim pudagynyň bazar perspektiwasynyň derňewi
V bölüm eu ýoga egin-eşik pudagynyň bazar derňewi
1. eu ýoga egin-eşik pudagynyň bazar ýagdaýynyň derňewi
Ii. Eu-da ýoga egin-eşik pudagynyň bazaryň ululygy we bazar isleginiň derňewi
3. Eu ýoga geýim pudagynyň bazar perspektiwaly derňewi
Altynjy bölüm: Global ýoga geýim pudagynda esasy kärhanalaryň derňewi
7-nji bölüm 2021-nji ýyldan 2026-njy ýyla çenli dünýädäki ýoga geýim pudagynyň paýlanyş tendensiýasy
2021-nji ýyldan 2026-njy ýyla çenli global ýoga geýim önümçiliginiň bazaryň 8-nji bölümi

Üçünji bap, Hytaýda ýoga geýim senagatynyň ösüş gurşawyny seljerýär
Hytaýyň makroykdysady gurşawynyň birinji bölümi
I. Hytaýyň jemi içerki önüminiň ösüşiniň derňewi
Ikinjiden, senagat ykdysady ösüş ýagdaýynyň derňewi
Sosial esasy serişdelere maýa goýumlarynyň derňewi
Bütin jemgyýet tarapyndan sarp edilýän ýoga eşikleriniň umumy mukdary
5. Şäher we oba ilatynyň girdejileriniň ösüşini seljermek
Sarp edijileriň bahalarynyň üýtgemeginiň derňewi
Daşary söwdanyň ösüş ýagdaýynyň derňewi
Ikinji bölüm: Hytaýda ýoga geýim senagatynyň syýasat gurşawynyň derňewi
I. Senagat kadalaşdyryş ulgamynyň häzirki ýagdaýy
Senagatyň esasy syýasatlary we düzgünleri
Üçünji bölüm: Hytaýda ýoga geýim senagatynyň sosial gurşawynyň ösüşiniň derňewi
1. Ilat we daşky gurşaw derňewi
2. Bilim gurşawynyň derňewi
Medeni gurşawyň derňewi
Iw. Ekologiki gurşawyň derňewi
Bäşinji, sarp ediş düşünjesiniň derňewi

Dördünji bap: Hytaýda ýoga geýim senagatynyň işi
Birinji bölüm, Hytaýda ýoga geýim pudagynyň ösüşi
I. Senagatyň ösüş ugruna syn
Ikinjiden, pudagyň innowasiýa derňewi
Üç, pudagyň ösüş aýratynlyklarynyň derňewi
Ikinji bölüm, Hytaýda ýoga egin-eşik pudagynyň bazar ölçegi
Hytaýda ýoga geýim pudagynyň üpjünçiliginiň derňewiniň üçünji bölümi
Hytaýyň ýoga geýim pudagynyň dördünji bölümi derňewi talap edýär
5-nji bölüm: Hytaýda ýoga geýim senagatynyň üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky deňagramlylygy seljermek
Altynjy bölüm: Hytaýda ýoga geýim pudagynyň ösüş tendensiýasynyň derňewi

Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň işleýiş maglumatlaryna gözegçilik etmegiň bäşinji bölümi
Hytaýda ýoga geýim senagatynyň ululygynyň derňewiniň birinji bölümi
Bir, kärhananyň mukdar gurluşynyň derňewi
Ii. Senagat aktiwleriniň ululygynyň derňewi
Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň önümçiligi we marketing we çykdajylaryň derňewi
1. Häzirki aktiwler
Ikinjiden, satuw girdejileriniň derňewi
Üç, jogapkärçiligiň derňewi
Iw. Girdejiniň masştabynyň derňewi
Çykyş bahasynyň derňewi
Hytaýda ýoga geýim senagatynyň maliýe indeksiniň üçünji bölümi
I. Senagatyň girdejiliginiň derňewi
Ikinjiden, pudagyň tölege ukyplylygynyň derňewi
3. Senagatyň iş kuwwatynyň derňewi
Iw. Senagatyň ösüş ukybynyň derňewi

Altynjy bap: 2017-2020-nji ýyllarda hytaý ýoga geýim bazary nagşynyň derňewi
Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň bäsdeşlik ýagdaýynyň derňewiniň birinji bölümi
I. Hytaýda ýoga geýim senagatynyň bäsleşiginiň derňewi
2. Hytaýda ýoga geýim senagatynyň esasy markalarynyň derňewi
Ikinji bölüm: Hytaýda ýoga geýim senagatynyň konsentrasiýa derňewi
1. Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň bazar konsentrasiýasynyň derňewi
2. Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň kärhananyň konsentrasiýa derejesini seljermek
Üçünji bölüm, Hytaýda ýoga geýim pudagynyň meseleleri
Dördünji bölüm, problemalary çözmek üçin hytaý ýoga geýim pudagynyň strategiki derňewidir
Hytaýda ýoga geýim senagatynyň bäsdeşlik ukybynyň derňewiniň bäşinji bölümi
1. Önümçilik faktorlary
Iki, talap şertleri
3. Goldaw we degişli pudaklar
Iw. Kärhananyň strategiýasy, gurluşy we bäsdeşligi
V. Hökümetiň roly

Sevenedinji bap: 2017-2020 Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň aýratynlyklary we dinamiki derňewi talap edýär
Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň sarp ediş bazaryndaky dinamikasynyň birinji bölümi
Ikinji bölüm, hytaý ýoga geýim senagatynyň aýratynlyklarynyň derňewi
1. Islegiň ileri tutulmagy
Ikinjiden, bahany ileri tutmak
3. Marka artykmaçlygy
4. Beýleki saýlawlar
Gaoga geýim pudagynyň çykdajylarynyň derňewiniň üçünji bölümi
Dördünjiden, ýoga geýim pudagynyň bahasyna täsir edýän faktorlaryň derňewi
1. Üpjünçilik we talap faktorlary
2. Çykdajy faktory
Üç, kanal faktorlary
4. Beýleki faktorlar
Hytaýyň ýoga egin-eşik senagatynyň bahasynyň bäşinji bölümi
Hytaýda ýoga geýim senagatynyň ortaça bahasy tendensiýasynyň altynjy bölümi
I. Hytaýda ýoga geýim senagatynyň bahalaryna täsir edýän faktorlar
Iki, Hytaý ýoga geýim senagatynyň ortaça baha tendensiýasy
Üç, Hytaý ýoga geýim senagatynyň ortaça bahanyň ösüşi çaklamasy

Sekizinji bap: 2017-2020 Hytaýda ýoga egin-eşik pudagynyň sebitleýin bazar ýagdaýynyň derňewi
Birinji bölüm, ogaoga egin-eşik senagatynyň Hytaýda sebitleýin paýlanyşy
Gündogar Hytaýyň ýoga geýim bazary derňewiniň ikinji bölümi
I. Gündogar Hytaýa syn
2. Gündogar Hytaýda ykdysady gurşawyň derňewi
3. Gündogar Hytaýda ýoga geýim bazarynyň ululygynyň derňewi
Dördünjiden, Hytaýyň gündogaryndaky ýoga geýim geýim bazaryndaky çaklama
Üçünji bölüm Hytaýyň merkezinde bazar derňewi
I. Merkezi Hytaýa syn
2. Merkezi Hytaýda ykdysady gurşawyň derňewi
3. Hytaýyň merkezindäki ýoga geýim bazarynyň ululygynyň derňewi
Dördünjiden, Hytaýyň merkezindäki ýoga eşikleriniň bazar ölçegi
4-nji bölüm Günorta Hytaýyň bazar derňewi
I. Günorta Hytaýa syn
2. Günorta Hytaýda ykdysady gurşawyň derňewi
3. Günorta Hytaýda ýoga geýim bazarynyň ululygynyň derňewi
Dördünjiden, Hytaýyň günorta ýoga egin-eşik bazaryndaky çaklama

9-njy bap, 2017-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň bäsdeşlik ýagdaýy
1-nji bölüm Hytaýda ýoga geýim senagatynyň bäsdeşlik gurluşynyň derňewi (Porteriň bäş güýç modeli)
Bar bolan kärhanalaryň arasynda bäsdeşlik
Mümkin bolan gatnaşyjylaryň derňewi
Iii. Ornuny tutýanlara howp abanmagy
Iw. Üpjün edijileriň şertnama güýji
V. Müşderiniň söwda şertnamasy
Ikinji bölüm: Hytaýyň ýoga geýim pudagynyň SWOT derňewi
Birinjiden, pudagyň artykmaçlygynyň derňewi
2. Senagatdaky kemçilikleri seljermek
3. Senagat mümkinçilikleriniň derňewi
Iw. Senagat howpunyň derňewi
3-nji bölüm Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň bäsdeşlik gurşawynyň derňewi (PEST)
I. Syýasat gurşawy
2. Ykdysady gurşaw
Üçünjiden, sosial gurşaw
Iw. Tehniki gurşaw

10-njy bap ogaoga geýim senagatynyň kärhana derňewi (maglumatlaryň täzelenmegi bilen sazlanýar)
Bölüm 1 Kärhana
I. Kärhananyň tertibi
Ii. Esasy iş
3. Ösüş ýagdaýy
4. Artykmaçlyklaryň we kemçilikleriň derňewi
2-nji bölüm Kärhanalar
I. Kärhananyň tertibi
Ii. Esasy iş
3. Ösüş ýagdaýy
4. Artykmaçlyklaryň we kemçilikleriň derňewi
3-nji bölüm Kärhanalar
I. Kärhananyň tertibi
Ii. Esasy iş
3. Ösüş ýagdaýy
4. Artykmaçlyklaryň we kemçilikleriň derňewi
4-nji bölüm Kärhanalar
I. Kärhananyň tertibi
Ii. Esasy iş
3. Ösüş ýagdaýy
4. Artykmaçlyklaryň we kemçilikleriň derňewi
5-nji bölüm
I. Kärhananyň tertibi
Ii. Esasy iş
3. Ösüş ýagdaýy
4. Artykmaçlyklaryň we kemçilikleriň derňewi

11-nji bap 2021-nji ýyldan 2026-njy ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň ösüş perspektiwasynyň derňewi we çaklamasy
Birinji bölüm, Hytaýda ýoga geýim pudagynyň geljekdäki ösüş perspektiwasynyň derňewi
I. gaoga geýim pudagynyň içerki maýa goýum gurşawynyň derňewi
2. Hytaýda ýoga geýim pudagynyň bazar mümkinçilikleriniň derňewi
Üç, Hytaý ýoga geýim senagatynyň maýa goýumlarynyň ösüş çaklamasy
Ikinji bölüm, Hytaýda ýoga egin-eşik pudagynyň geljekdäki ösüş tendensiýasyny çaklamakdyr
Hytaýyň ýoga egin-eşik pudagynyň ösüşiniň çaklamasynyň üçünji bölümi
I. Hytaýda ýoga geýim pudagynyň bazar ölçegi
Ikinjiden, Hytaý ýoga geýim senagatynyň bazaryň ululygynyň çaklamasy
Üç, Hytaý ýoga geýim senagatynyň önümçiligiň bahasy çaklamasy
Dördünjiden, Hytaýda ýoga geýim senagatynyň önümçiligiň ösüşiniň çaklamasy
V. Hytaýda ýoga geýim senagatynyň üpjünçiligi we islegi
Hytaýyň ýoga geýim pudagynyň girdeji tendensiýasynyň dördünji bölümi
Birinjiden, Hytaýda ýoga geýim senagatynyň girdejiniň umumy ösüşi
Iki, Hytaý ýoga geýim senagatynyň girdejiniň umumy çaklamasy

2021-nji ýyldan 2026-njy ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň maýa goýum töwekgelçiligi we marketing derňewi
Birinji bölüm ýoga geýim senagatynyň maýa goýum töwekgelçiliginiň derňewi
I. gaoga geýim pudagynyň töwekgelçilik derňewi
Iki, ýoga geýim senagatynyň tehniki töwekgelçiliginiň derňewi
Üç, ýoga geýim pudagyndaky bäsdeşlik töwekgelçiliginiň derňewi
Iw. Gaoga geýim pudagynyň beýleki töwekgelçilik derňewi
Ikinji bölüm ýoga geýim senagatynyň biznesini ösdürmegiň derňewi we teklipleri
I. gaoga geýim pudagynyň işewürlik modeli
Iki, ýoga geýim senagatynyň satuw modeli
Üç, ýoga geýim senagatynyň innowasiýa ugry
Üçünji bölüm, ýoga egin-eşik senagatyna garşy göreş strategiýasy
Ilki bilen milli maýa goýumlarynyň mümkinçiliklerine düşüniň
Ii. Bäsdeşlik strategiki bileleşigini durmuşa geçirmek
Üçünjiden, kärhananyň özüne garşy göreş strategiýalary

13-nji bap: 2021-2026 Hytaýda ýoga geýim pudagyny ösdürmegiň strategiýasy we meýilnamalaşdyryş teklipleri
Birinji bölüm, Hytaýda ýoga geýim senagatynyň marka strategiýasydyr
Ilki bilen ýoga geýim markasynyň ähmiýeti
Iki, marka strategiýasynyň ähmiýetini durmuşa geçirmek üçin ýoga geýim kärhanalary
Üç, ýoga geýim kärhanasynyň marka ýagdaýynyň derňewi
Dört, ýoga geýim kärhanasynyň marka strategiýasy
Bäş, ýoga geýim markasynyň strategiki dolandyryş strategiýasy
Hytaýyň ýoga egin-eşik senagatynyň ikinji müşderi strategiýasyny durmuşa geçirmegiň ikinji bölümi
Birinjiden, esasy müşderi strategiýasyny durmuşa geçirmegiň zerurlygy
Ii. Esasy müşderileri ýerlikli dörediň
Üçünjiden, esasy müşderiler üçin marketing strategiýasy
Dördünjiden, esasy müşderileriň dolandyryşyny güýçlendiriň
Bäş, meseläni çözmek üçin esasy müşderi strategiýasyny durmuşa geçirmek
Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň strategiki giňişleýin meýilnamalaşdyryş derňewiniň üçünji bölümi
I. Giňişleýin strategiki meýilnamalaşdyrmak
2. Tehnologiýany ösdürmegiň strategiýasy
3. Işewür portfel strategiýasy
Iw. Sebitleýin strategiki meýilnamalaşdyryş
5. Senagat strategiki meýilnamalaşdyryş
Vi. Marketing markasynyň strategiýasy
Vii. Bäsdeşlik strategiýasyny meýilleşdirmek

14-nji bap: 2021-2026 Hytaýda ýoga geýim pudagyny ösdürmegiň strategiýasy we maýa goýum teklipleri
Hytaýda ýoga egin-eşik senagatynyň önüm strategiýasynyň derňewiniň birinji bölümi
I. Hyzmat önümini ösdürmegiň strategiýasy
Ikinjiden, bazary bölmek strategiýasy
Üçünjiden, maksat bazaryny saýlamak
Ikinji bölüm: Hytaýda ýoga geýim pudagynyň baha strategiýasynyň derňewi
Hytaýyň ýoga geýim senagaty marketing kanal strategiýasynyň üçünji bölümi
I. ogaoga geýim senagatynyň kanalyny saýlamak strategiýasy
Iki, ýoga geýim senagatynyň marketing strategiýasy
Hytaýda ýoga geýim senagatynyň baha strategiýasynyň dördünji bölümi
Bäşinji bölüm, dünýä senagatynyň analitigi maýa goýum teklibine syn edýär
I. Hytaýda ýoga geýim senagatynyň esasy maýa goýum ugurlarynyň derňewi
Hytaýda ýoga geýim pudagynda esasy maýa goýum önümleriniň derňewi


Iş wagty: 07-2021-nji sentýabr