• dingbu1

Hytaýda ýoga geýim bazary çuňňur gözleg we ösüş strategiki meýilnamalaşdyryş hasabaty

HASABAT HASABATY
“Milli statistika bölümi, Gümrük Baş müdirligi, senagat birleşiginiň statistikasy ýaly edaralar bilen bir hatarda üpjünçilik senenamasynyň ýylyny seljermek arkaly Afrika bileleşigi (au) bilen maslahat berýän senagat gözleg hünärmenleriniň hytaý ýoga kostýumy we gatnaşyklaryň üýtgemegi düzgünini, önümi sarp etmegiň gurluşyny, amaly meýdany, bazary ösdürmegiň gurşawyny we degişli syýasaty goldamagy talap edýär, bu pudakdaky kärhana toparlary barada çuňňur gözleg we gözleg geçirýär we mukdar we hil taýdan ylmy gözleg usullaryny ulanýar.

Maglumatlara esaslanyp, makrodan mikroga çenli ýoga geýim geýim bazaryny seljermek baradaky bu hasabat, önümiň kategoriýasyny, bazaryň kuwwatyny, önümçilik we marketing masştabyny, bahalaryň nyrhlaryny, tehniki aýratynlyklaryny, çig malyny öz içine alýar. material üpjünçiligi, sarp ediş toparlary, sarp ediş gurluşy we import we eksport, sebitleýin bäsdeşlik, marka bäsleşigi, kärhana, senagat syýasaty, girdeji çaklamasy, bazaryň geljegi we beýleki maglumatlar, Hytaýyň ýoga geýiminiň häzirki bazar ösüş tendensiýalaryny takyk seljermek, ösüş ugruna düşünmek işewürlik kararlaryna salgylanmak üçin dürli görnüşli kärhanalar we edaralar we beýleki guramalar üçin pudagyň.

Birinji bap: ogaoga geýim önüminiň kesgitlemesi we pudaga syn
Gaoga geýim önüminiň kesgitlemesiniň birinji bölümi
I. gaoga geýim önümleriniň kesgitlemesi we klassifikasiýasy
Iki, ýoga geýim önümleriniň amaly diapazonynyň derňewi
Ikinji bölüm, ýoga geýim pudagynyň ösüşi

Ikinji bapda hytaý ýoga geýiminiň bazar gurşawy seljerilýär
1-nji bölüm: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim bazary barada gysgaça maglumat
I. Hytaýyň ykdysady we daşky gurşaw ösüşiniň derňewi
Ii. 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýyň ýoga geýim bazaryny ösdürmek
1. Hytaýyň ýoga geýim bazaryndaky durmuş sikliniň derňewi
2. Hytaýyň ýoga geýim bazarynyň kämillik derejesi
Ikinji bölüm: gaoga geýim senagatynyň ýa-da onuň uly pudagynyň ösüş ýagdaýyny we milli ykdysadyýetdäki ýagdaýyny seljermek
Içerki ýoga geýýän bazaryň ösüş syýasaty ýa-da çäreleri

Üçünji bap: 2016-2020 Hytaýda ýoga geýim pudagyndaky işleriň derňewi
1-nji bölüm 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň umumy işi
I. gaoga geýim kärhanalarynyň sany we paýlanyşy
2. gaoga geýim pudagynda işleýänleriň statistikasy
Ikinji bölüm, 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda “ogaoga” geýim senagatynyň iş maglumatlary
Üçünji bölüm, 2016-2020 Hytaý ýoga geýim senagatynyň çykdajy gurluşynyň derňewi
4-nji bölüm 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň iş çykdajylary
V bölüm 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň dolandyryş çykdajylary

Dördünji bap, ýoga geýim önümleriniň halkara bazaryna bolan islegiň derňewi
2016-2020 global ýoga geýim bazaryndaky islegiň birinji bölümi
Ikinji bölüm, global ýoga geýim bazaryndaky isleg gurluşydyr
I. Ulanyjynyň gurluşy (Önümiň klassifikasiýasy we paýy)
Ii. Önümiň gurluşy (Ulanyjynyň klassifikasiýasy we paýy)
3-nji bölüm, global islegiň esasy sebitleriniň bazar derňewi
I. Global sebitleýin bazar paýlanyşy
Ii. Dünýäniň esasy sebitlerinde ýoga geýim önümlerine isleg
3. Esasy global sebit bazarlarynyň paýlanyş meýilleri

Bäşinji bap: Hytaýda ýoga geýim önümleriniň bazara bolan isleginiň derňewi
2016-2020-nji ýyllaryň birinji bölümi Hytaýda ýoga geýim bazaryna isleg derňewi
Ikinji bölüm, Hytaýda ýoga geýiminiň bazar isleg gurluşy
I. Ulanyjynyň gurluşy (Önümiň klassifikasiýasy we paýy)
Ii. Önümiň gurluşy (Ulanyjynyň klassifikasiýasy we paýy)
3-nji bölüm Hytaýda esasy isleg sebitleriniň bazar derňewi
4-nji bölüm Hytaýda sebit bazarlarynyň paýlanyşy
I. Esasy welaýatlarda we şäherlerde ýoga geýim önümlerine bolan islege syn
Ikinjiden, sebitleýin bazar paýlanyş tendensiýasy

Altynjy bap: Global ýoga geýim önümçiliginiň derňewi
I bölüm 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli global ýoga geýim senagatynyň umumy önümçiligi we ösüş depgini
2-nji bölüm: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli global ýoga geýim senagatynyň önümçilik kuwwaty we ösüş depgini
Üçünji bölüm, global ýoga geýim senagatynyň önümçilik kuwwatyna täsir edýän faktorlar
4-nji bölüm, 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli global ýoga geýim senagatynyň umumy önümçiligi we ösüş çaklamasy
Sevenedinji bap: Hytaýda ýoga geýim önümleriniň önümçiliginiň derňewi
1-nji bölüm: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň önümçiliginiň umumy mukdary we ösüş depgini
2-nji bölüm: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň önümçilik kuwwaty we ösüş depgini
Üçünji bölüm, Hytaýda ýoga geýim senagatynyň önümçilik kuwwatyna täsir edýän faktorlar
Dördünji bölüm: 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň umumy önümçiligi we ösüş çaklamasy

Sekizinji bap: Global ýoga geýimleriniň satuw derňewi
1-nji bölüm: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli global ýoga geýim senagatynyň umumy satuw mukdary we ösüş depgini
Ikinji bölüm, dünýädäki ýoga geýim önümleriniň satuw faktorlaryna täsir edýär
3-nji bölüm: 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli global ýoga geýim önümleriniň umumy satuwy we ösüş çaklamasy

Dokuzynjy bap: Hytaýda ýoga geýim önümleriniň satuwynyň derňewi
1-nji bölüm 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim senagatynyň umumy satuw mukdary we ösüş depgini
Ikinji bölüm, “ogaoga” geýim önümleriniň Hytaýda satylmagyna täsir edýän faktorlar
3-nji bölüm: 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim önümleriniň umumy satuwy we ösüş çaklamasy

10-njy bap: 2016-2020 ýoga geýimleriniň bazar bahasynyň derňewi
2016-2020 global ýoga geýimleriniň bazar bahasynyň derňewi
I. Global ýoga geýim bazarynyň 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ortaça bahasy
2. gaoga geýim bazaryna täsir edýän global baha faktorlarynyň derňewi
Iii. 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli global ýoga geýim bazaryndaky ortaça bahanyň tendensiýasy
Ikinji bölüm 2016-2020 Hytaý ýoga geýimleriniň bazar bahasynyň derňewi
I. 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim bazarynyň ortaça bahasy
2. Hytaýyň ýoga geýim bazaryna täsir edýän baha faktorlarynyň derňewi
3. 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim bazarynyň ortaça bahasynyň çaklamasy

11-nji bap 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim pudagynyň sebitleýin ösüşiniň derňewi
Hytaýyň ýoga geýim pudagynyň sebitleýin ösüş ýagdaýynyň derňewiniň birinji bölümi
2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Demirgazyk Hytaýda ýoga geýim bazarynyň 2-nji bölümi
Birinjiden, demirgazyk Hytaýyň ykdysady ösüş ýagdaýynyň derňewi
2. Bazaryň ululygynyň derňewi
Bazar isleginiň derňewi
Dört, pudagyň ösüş perspektiwasy
2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýyň demirgazyk-gündogaryndaky ýoga geýim bazarynyň 3-nji bölümi
1. Hytaýyň demirgazyk-gündogaryndaky ykdysady ösüş ýagdaýynyň derňewi
2. Bazaryň ululygynyň derňewi
Bazar isleginiň derňewi
Dört, pudagyň ösüş perspektiwasy
2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Gündogar Hytaýda ýoga geýim bazarynyň 4-nji bölümi
I. Gündogar Hytaýda ykdysady ösüşiň seljermesi
2. Bazaryň ululygynyň derňewi
Bazar isleginiň derňewi
Dört, pudagyň ösüş perspektiwasy
2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Günorta Hytaýda ýoga geýim bazarynyň 5-nji bölümi
I. Günorta Hytaýyň ykdysady ösüş ýagdaýynyň derňewi
2. Bazaryň ululygynyň derňewi
Bazar isleginiň derňewi
Dört, pudagyň ösüş perspektiwasy
2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Merkezi Hytaýda ýoga geýim bazarynyň 6-njy bölümi
Birinjiden, Hytaýyň merkezi ykdysady ösüş ýagdaýynyň derňewi
2. Bazaryň ululygynyň derňewi
Bazar isleginiň derňewi
Dört, pudagyň ösüş perspektiwasy
2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýyň günbataryndaky ýoga geýim bazarynyň 7-nji bölümi
1. Hytaýyň günbataryndaky ykdysady ösüşiň häzirki ýagdaýynyň derňewi
2. Bazaryň ululygynyň derňewi
Bazar isleginiň derňewi
Dört, pudagyň ösüş perspektiwasy

12-nji bap Hytaýda 2016-njy ýylda ýoga geýim pudagynyň bäsdeşlik nusgasynyň derňewi
Senagat bäsdeşlik gurluşynyň birinji bölümi
Bar bolan kärhanalaryň arasynda bäsdeşlik
Mümkin bolan gatnaşyjylaryň derňewi
Iii. Ornuny tutýanlara howp abanmagy
Iw. Üpjün edijileriň şertnama güýji
V. Müşderiniň söwda şertnamasy
Ikinji bölüm Senagat konsentrasiýasynyň derňewi
3-nji bölüm Senagatlaryň halkara bäsdeşlik ukybyny deňeşdirmek
1. Önümçilik faktorlary
Iki, talap şertleri
3. Baglanyşykly pudaklar
4-nji bölüm: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýim pudagynyň bäsdeşlik nusgasynyň derňewi
I. 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýurtda we daşary ýurtda ýoga eşikleriniň bäsleşiginiň derňewi
Ii. 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýyň ýoga geýim bazary bäsleşiginiň seljermesi
Iii. 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli içerki ýoga geýim kärhanalarynyň marka derňewi

13-nji bap 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli Hytaýyň ýoga geýim senagatynyň ýokary we aşaky akymlarynyň ösüş ýagdaýynyň derňewi
Birinji bölüm ýoga geýim senagatynyň zynjyrynyň derňewi
I. Senagat zynjyrynyň modeli bilen tanyşlyk
Iki, ýoga geýim senagatynyň zynjyr modeliniň derňewi
Gaoga geýiminiň ýokary akym pudagynyň derňewiniň ikinji bölümi
I. theokarky pudaga syn
Ikinjiden, ýokary pudagyň ösüş ýagdaýy
Industryoga geýiminiň aşaky pudagyndaky derňewiň üçünji bölümi
I. Aşakdaky pudaga syn
Ikinjiden, aşaky pudagyň ösüş ýagdaýy
Dördünji bölüm, ýokarky we aşaky pudaklaryň ýoga geýim pudagyna edýän täsirini seljerýär

14-nji bap Hytaýda ýoga geýim pudagynyň esasy kärhanalarynyň derňewi
Bölüm 1 Kärhana I.
I. Kompaniýa bilen tanyşlyk
Esasy önümleriň we bazaryň reaksiýasynyň derňewi
Iii. Esasy satuw kanallarynyň derňewi
Iw. Esasy maliýe maglumatlarynyň derňewi
V. Kärhanalaryň soňky ösüş ugry
2-nji bölüm Kärhana ii
I. Kompaniýa bilen tanyşlyk
Esasy önümleriň we bazaryň reaksiýasynyň derňewi
Iii. Esasy satuw kanallarynyň derňewi
Iw. Esasy maliýe maglumatlarynyň derňewi
V. Kärhanalaryň soňky ösüş ugry
3-nji bölüm Kärhana iii
I. Kompaniýa bilen tanyşlyk
Esasy önümleriň we bazaryň reaksiýasynyň derňewi
Iii. Esasy satuw kanallarynyň derňewi
Iw. Esasy maliýe maglumatlarynyň derňewi
V. Kärhanalaryň soňky ösüş ugry
4-nji bölüm Kärhana 4
I. Kompaniýa bilen tanyşlyk
Esasy önümleriň we bazaryň reaksiýasynyň derňewi
Iii. Esasy satuw kanallarynyň derňewi
Iw. Esasy maliýe maglumatlarynyň derňewi
V. Kärhanalaryň soňky ösüş ugry
Bölüm 5 Kärhana 5
I. Kompaniýa bilen tanyşlyk
Esasy önümleriň we bazaryň reaksiýasynyň derňewi
Iii. Esasy satuw kanallarynyň derňewi
Iw. Esasy maliýe maglumatlarynyň derňewi
V. Kärhanalaryň soňky ösüş ugry

2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli ýoga geýim pudagynyň maýa goýum perspektiwalarynyň derňewi
Gaoga geýim senagatynyň maýa goýum derňewiniň birinji bölümi
I. Umumy maýa goýum gurluşy
Ii. Maýa goýum masştaby
Sebit boýunça maýa goýum derňewi
Ikinji bölüm, ýoga geýim pudagynyň ösüş perspektiwasynyň derňewi
I. Global ýagdaýda ýoga geýim bazarynyň ösüş perspektiwasy
Ikinjiden, ýoga geýim bazarynyň ösüş mümkinçilikleri
Hytaýyň ýoga geýim bazarynyň ösüş tendensiýasynyň üçünji bölümi

16-njy bap: Hytaýda ýoga geýim pudagynyň maýa goýum mümkinçiligi we töwekgelçilik derňewi
Birinji bölüm, ýoga geýim pudagynyň ösüşine täsir edýän esasy faktorlar
I. 2021-2025-nji ýyllarda ýoga geýim pudagynyň işine täsir edýän amatly faktorlaryň derňewi
Ii. 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli ýoga geýim pudagynyň işine täsir edýän ýaramaz faktorlaryň derňewi
Iii. 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim pudagynyň ösüşinde ýüze çykýan kynçylyklaryň derňewi
Iw. 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli Hytaýda ýoga geýim pudagyny ösdürmek üçin mümkinçilikleriň derňewi
Gaoga geýim pudagynyň maýa goýum mümkinçilikleriniň derňewiniň ikinji bölümi
1. Maýa goýum taslamasynyň derňewi
2. Mümkin bolan maýa goýum tertibi
3. gaoga geýim pudagyna maýa goýumyň täze ugry
Gaoga geýim senagatynyň maýa goýum töwekgelçiligi we gözegçilik strategiýasynyň derňewiniň üçünji bölümi
I. ogaoga 2021-2025-nji ýyllarda bazar töwekgelçiligini we gözegçilik strategiýalaryny geýýär
Ii. 2021-2025-nji ýyllarda ýoga geýim pudagynyň töwekgelçilikleri we gözegçilik strategiýalary
Iii. 2021-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli ýoga geýim pudagynyň işewürlik töwekgelçiligi we gözegçilik strategiýalary
Iw. 2021-2025-nji ýyllarda ýoga geýim pudagynyň tehniki töwekgelçilikleri we gözegçilik strategiýalary
V. 2021-2025-nji ýyllarda ýoga geýim pudagynyň bäsdeşlik töwekgelçiligi we gözegçilik strategiýalary

17-nji bap Maýa goýum maslahaty
Önüm maýa goýum ugurlarynyň teklipleriniň birinji bölümi
2-nji bölüm Taslamanyň maýa goýum teklibi

Diagramma katalogy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýiminiň bazaryň ululygy we ösüş depgini
Diagramma: 2021-2025 ogaoga geýilýän bazaryň ululygy we ösüş çaklamasy
Diagramma: 2016-2020-nji ýyllarda ýoga geýiminde esasy kärhanalaryň bazar paýy
Diagramma: 2016-2020-nji ýyllarda ýoga geýiminiň sebit gurluşy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýiminiň kanal gurluşy
Diagramma: 2016-2020-nji ýyllarda ýoga geýimine umumy isleg
Diagramma: 2021-2025-nji ýyllarda ýoga eşiklerine islegiň umumy çaklamasy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýiminiň konsentrasiýasy
Diagramma: 2016oga geýimine bolan islegiň ösüş depgini, 2016-2020
Diagramma: 2016-2020-nji ýyllarda ýoga geýim bazary doýýar
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýimleriniň umumy üpjünçiligi
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga eşikleriniň ösüş depgini
Diagramma: 2021-2025-nji ýyllarda ýoga eşikleriniň çaklamasy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga eşikleriniň konsentrasiýasy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýimleriniň satuw mukdary
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýimleriniň sanawy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýim kärhanalarynyň sebitleýin paýlanyşy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýim satuw kanallarynyň paýlanyşy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýiminiň esasy serişdeleriniň paýlanyşy
Diagramma: 2016-2020-nji ýyllarda ýoga geýiminiň bahasy
Diagramma: 2021-2025-nji ýyllardaky ýoga geýimleriniň tendensiýalary
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýiminiň girdejisi we ösüş depgini
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýimleriniň satuwynyň umumy girdejisi
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýimleriniň satuwynyň girdejisi
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýimleriniň umumy baýlygy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýimleriniň arassa baýlyklaryndan girdeji
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýýän maýa goýum taslamalarynyň sany
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýýän maýa goýum taslamalarynyň sanawy
Diagramma: 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýoga geýiminiň maýa goýum islegi


Iş wagty: 07-2021-nji sentýabr