• dingbu1

Sport eşigi

Sport eşiklerine syn
Dürli sport aýratynlyklaryna, düzgünlere, türgenlere we beýleki faktorlara, şeýle hem sport eşiklerine we şoňa meňzeş bezeg önümlerine bolan talaplara laýyk gelýär. Şol sanda eşik, aýakgap, şlýapa, jorap, ellik, şarf, sumka, saç esbaplary, bilezik, zontik we ş.m. Sport eşikleriniň dürli kategoriýalary bar we XIX asyrdan 21-nji asyra çenli dürli markalar bilen gündelik durmuş zerurlyklaryň biridir.

Esasy maglumatlar
Hytaýyň ady, Sport eşikleri, Pinyin undundongfushi daşary ýurt ady Sport eşikleri, Sport eşikleri, Pinyin undundong Fushi, dürli sport aýratynlyklaryna, ýaryş düzgünlerine, türgenleriň bedeniniň görnüşine we beýleki faktorlaryna laýyklykda iňlis sport eşikleri, şeýle hem bäsdeşlik talaplaryna amatly we egin-eşik we şuňa meňzeş bezeg elementler. Şol sanda eşikler, aýakgaplar, şlýapalar, joraplar, ellikler, şarflar, sumkalar, saç esbaplary, bilezikler, zontikler we ş.m.

Klassifikasiýa
Maksada görä bukulmak, dynç alyş sport eşikleri hökmünde ulanylýan dynç alyş sport eşikleri, eşige ýeňil we janly duýgy berip biler. Höwesjeň sport eşikleri, sporty halaýan adamlaryň fiziki zerurlyklary üçin ýelek, şortik ýa-da krossowka ýaly eşik. Professional sport eşikleri, futbol, ​​ýoga, basketbol, ​​açyk sport eşikleri we ş.m. ýaly sport üçin ýörite döredilen eşikler. Tebigat boýunça bukulmak, sport eşiklerini geýýänleriň köpüsi üçin amatly bolan “Völkisch” hereketi has giň ýaýrandyr. Moda sporty, moda erkekleriň we aýallaryň moda gözlegleri üçin amatly, sport eşikleri has moda geýip, soň bolsa tendensiýa ýolbaşçylyk eder.

Taryh
Gadymy döwürlerde adamlar sport bilen meşgullanýanlarynda, gündelik durmuşda ulanylýan eşikleri geýmek üçin, diňe işleriň amatly bolmagy üçin käte ýeňleri we jalbar aýaklaryny aýlaýarlar. Resmi sport oýunlaryndan soň ýuwaş-ýuwaşdan ýöriteleşdirilen sport eşikleri peýda boldy. Springaz we güýz döwründe we Uruşýan döwletler döwründe Hytaýyň ok atmak üçin öz eşigi bardy. Söweşjeň sungat işgärleri geçen neberelerde söweş sungaty bilen meşgullananda, köpüsi ýörite eşik geýipdir. XIX asyryň ahyrynda häzirki zaman sport görnüşleri ornaşyp başlanda, Hytaýda oňa laýyk sport eşikleri ýokdy. 1902-nji ýylda, Týanjininde geçirilen iň irki oýunlaryň birinde türgenler tötänleýin eşik geýýärler: käbirleri iri we ýagly eşikleri, ýöne gysga balak geýýärler; käbirleri şortik ýa-da şortik geýýärler. 1914-nji ýyldaky milli oýunlardan soň, resmi ýaryşlara gatnaşanlarynda türgenleriň tank üstleri we şortikleri geýmeli diýen karara gelindi. Tank üstleri we şortik geýen zenan türgenler barada aýdylanda bolsa, diňe 1930-njy ýyldaky milli oýunlardan bäri.

Ösüş
Dünýäniň köp sanly sport ösen ýurtlary, sport eşiklerini öwrenmäge uly ähmiýet berýär. Egin-eşik talaplary Sportuň tehniki derejesini, owadan we sahy stili oýnamak üçin ýeňil, ýakyn, ýumşak, oňat çeýeligi. Germaniýa, Japanaponiýa, ABŞ we beýleki sport eşikleri, Daniýanyň hokkeý geýimleri, Fransiýa we beýleki ýurtlarda alpinizm geýimleri, Awstraliýada ýüzmek kostýumlary öz artykmaçlyklary we aýratynlyklary bar. Hytaýda sport eşikleri bilen meşgullanýan zawodlar azdy, önümçiligi az we dürli-dürli. Hytaý Halk Respublikasynyň esaslandyrylyş dabarasyndan soň sport eşikleriniň önümçiligi çalt ösdi. Indi Hytaý dürli sport eşikleri üçin amatly önüm öndürmegi başardy, önümçilikde içerki bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bolar. Şanhaý, Týanjinin, Çingdao we beýleki ýerlerde ýokary hilli sport eşikleri öndürilýär, käbirleri dünýä derejesine çykdy, käbir ýokary hilli önümler dünýäniň köp ýurtlaryna eksport edilýär.

Ingerleşişi
Mümkin bolan sarp ediji niýetlerine, sarp edijileriň ýüregindäki marka üçin bir orny eýelemegi we üýtgeşik we gymmatlyk duýgusy bilen baglanyşykly bar bolan faktlar. Egin-eşik markasynyň özüne çekijiligi, adaty eşikleriň köpüsinden lezzet alyp biler: peýdasy ýok: kimdir biri “marka gymmatlyk göterijidir” diýýärdi. ". Maliýe dünýäsi, Amerikanyň iň gymmatly 10 geýim markasynyň BCG derňewi, bu meşhur, üstünlikli geýim markasynyň kitap bahasynyň bazar dolanyşygyndan has ýokarydygyna düşünip bileris. Marka wepaly merdiwan, wepaly sarp edijilere eýe bolmak üçin egin-eşik markasynyň ösüşine laýyklykda, sarp edijiler ilki bilen garyndaşlary, dostlary ýaly markany goýbermeli.


Iş wagty: 07-2021-nji sentýabr