• dingbu1

OEM Täze bahar we tomus täze näzik fitnes sport eşikleri futbolka

Gysga düşündiriş:

Haryt: DWS WX1250

Matanyň agramy: 220g

Wersiýasy: inçe görnüşi

Mata seriýasy: ýalaňaç matalar

Mata düzümi: neýlon / neýlon 80% N 20% SP

Nusga: gaty reňk

Roralňyşlyk: 1-2 sm

Eksport şahadatnamasy: CE

Hil barlagynyň hasabat belgisi SL619062982768TX

Mata funksiýasy: hünär sport matalary ýumşak we derä ýakymly, inçe we der siňdiriji


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Intensokary güýçli sport görnüşlerine üns beriň we beden gurluşykçylaryna ýumşak, berk goldaw, has gowy gorag we çyglylygy siňdirmek tejribesini getirmäge çalyşyň. BR-den ýokarda ýerleşmek, ýokary güýçli sport rahatlygynyň täze usulyny açmaga alyp barar.

Product features5
Product features6
Product features7
Product features8
Product features9
Product features1
Product features2
Product features3
Product features4

Ulanylýan ssenariýler:
Gaoga, Pilates, ylgaw we fitnes ýaly orta güýçli sport

Önümçilik tehnologiýasy: ýokary halkara ülňüleri, berk gözegçilik, takyk berkitme, takyk tikin, ýokary takyk kesiş düşegi we takyk marşrut

Haryt aýratynlyklary:
Gaoga gyrasy awtoulag liniýasynyň täze beýikligini döretmek üçin tegelek boýly awtoulag liniýasynyň tehnologiki öwrülişigini ýokarlandyrmak
Öz-özüňi ösdürip ýetişdirmek egrisiniň öňünde üç setiriň ýönekeý paýlanyşy aýal egriniň gözelligini görkezýär
Inçe futbolka tikinçiligi, aýal-gyzlaryň şekilli owadan egrisini görkezýär
Süýt ýüpekini boýamak üçin demir däl prosesi ediň

Product features1
Product features2
Product features3
Product features4

Adam bedeniniň ikinji derisi ýaly gowy uzalma, ýumşak degmek. Hiç zat geýmeseňiz, derrew rahat syýahatyňyzy başlap bilersiňiz we hakyky ýalaňaç duýgyny başdan geçirip bilersiňiz

Surat modeliniň beýikligi: 173 sm Agramy: 49kg Döş aýlawy: 84 sm Bel aýlawy: 59 sm Kalbyň aýlawy: 89 sm Ölçegde synap görüň: Tejribe synap görüň: Fit

Döşüň ýokarky aýlawyny ölçäň. Döşüň ýokarky böleginde döşüň ýokarky töweregini ölçäň
Döşüň aşaky aýlawyny ölçäň. Döş köküniň aşaky döşüni ölçäň

Product features5

Ölçeg tablisasy:
Ölçeg SML
Gursak aýlawy 37 39 41
Aşaky aýlaw 40 42 44
Egin-eşigiň uzynlygy 55.5 57.5 59.5

Maslahat:
Üsti bir ululykdaky büst bilen örtülendir. Bel aýlawynyň ululygy X2 taýýar önümler bilen el bilen ölçelýär (ýekeje önüm: CM ýalňyşlygy 2CM). Maglumatlar diňe salgylanmak üçin. Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatyna wagtynda ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň