• dingbu1

OEM bahar we tomus täze näzik sport futbolkalary, ütüklemeýän gysga ýeňler

Gysga düşündiriş:

Haryt: DWS TX1248

Matanyň agramy: 200g

Wersiýa: Aziýa wersiýasy

Mata seriýasy: süýt ýüpek

Mata düzümi: neýlon / neýlon 90% N 10% SP

Nusga: gaty reňk

Roralňyşlyk: 1-2 sm

Eksport şahadatnamasy: CQC

Hil barlagynyň hasabat belgisi SL619062982768TX

Mata funksiýasy: hünär sport matalary ýumşak we derä ýakymly, inçe we der siňdiriji


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Intensokary güýçli sport görnüşlerine üns beriň we beden gurluşykçylaryna ýumşak, berk goldaw, has gowy gorag we çyglylygy siňdirmek tejribesini getirmäge çalyşyň. BR-den ýokarda ýerleşmek, ýokary güýçli sport rahatlygynyň täze usulyny açmaga alyp barar.

Product features5
Product features6
Product features7
Product features8
Product features9
Product features1
Product features2
Product features3
Product features4

Ulanylýan ssenariýler:

Ogaoga, Pilates, ylgaw, fitnes we orta güýçli sport görnüşleri.

Önümçilik tehnologiýasy: ýokary halkara ülňüleri, berk gözegçilik, takyk berkitme, takyk tikin, ýokary takyk kesiş düşegi we takyk marşrut

Haryt aýratynlyklary:
Tegelek boýny we tegelek boýnuň gyrasyny ýokarlandyryň, awtoulag çyzygyny täzeläň, gurluşyny görkeziň, rahat boluň we has köp geýiň.
Petapragynyň ýapragy görnüşindäki kesiş pullary utandyryjy ýeri ýapyp biler, soň bolsa bagryna baglap biler
Egnini basmak tehnologiýasy egin goşa tikiş çyzygy üç ölçegli emele getiriş tehnologiýasy, egin ýykylmazdan rahat we çydamly
Süýt ýüpekini boýamak üçin demir däl prosesi ediň

Product features1
Product features2
Product features3
Product features4

Adam bedeniniň ikinji derisi ýaly gowy uzalma, ýumşak degmek. Hiç zat geýmeseňiz, derrew rahat syýahatyňyzy başlap bilersiňiz we hakyky ýalaňaç duýgyny başdan geçirip bilersiňiz

Surat modeliniň beýikligi: 173 sm Agramy: 49kg Döş aýlawy: 84 sm Bel aýlawy: 59 sm Kalbyň aýlawy: 89 sm Ölçegde synap görüň: Tejribe synap görüň: Fit

Döşüň ýokarky aýlawyny ölçäň. Döşüň ýokarky böleginde döşüň ýokarky töweregini ölçäň
Döşüň aşaky aýlawyny ölçäň. Döş köküniň aşaky döşüni ölçäň

Product features3

Ölçeg tablisasy:
Ölçeg SML XL
Gursak aýlawy 45 47 49 51
Aşaky aýlaw 46.5 48.5 50.5 52.5
Egin-eşigiň uzynlygy 65.5 67.5 69.5 71.5

Maslahat:
Üsti bir ululykdaky büst bilen örtülendir. Bel aýlawynyň ululygy X2 taýýar önümler bilen el bilen ölçelýär (ýekeje önüm: CM ýalňyşlygy 2CM). Maglumatlar diňe salgylanmak üçin. Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatyna wagtynda ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň