• dingbu1

OEM Europeanewropa we Amerikanyň bökdençsiz täze serhet ýoga kostýumyny gaýtadan işlemek Aýal-gyzlaryň kostýum gradienti ýokary bel sport bedenterbiýe kostýumy

Gysga düşündiriş:

Dört bölek kostýum: bra + gysga ýeňli + şortik + balak

Haryt belgisi: DWSLLTZ4425

Mata düzümi: 90% neýlon / + 10 spandeks

Neşiriň görnüşi: berk

Çeýeligi: Super elastik

Softumşak: ortaça

Galyňlygy: ortaça

nagyş: ýönekeý

Roralňyşlyk: 1-2 sm

Mata funksiýasy: ýokary hilli mata, pikirlenmek, çalt guratmak we dem almak, dört iňňe we alty sapak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Intensokary güýçli maşklara ünsi jemläp, bedenterbiýeçilere mylaýym we berk goldaw bermegi maksat edinýäris. Has gowy we has gowy örtük güýji. Çyglylygy siňdirmegiň has gowy tejribesi BR-den ýokarda ýerleşýär. Intensokary güýçli maşk rahatlygynyň täze usulyny açmaga alyp barýar.

Ulanylýan sahna:
Hünär derejesindäki fitnes, horlanmak, bedeniň emele gelmegi, türgenleşik, ylgaw, at çapyşygy we beýleki ýokary güýçli sport höwesjeňleri, fitnes tälimçileri, türgenler we beýleki sport bilen meşgullanýanlar.

Önümçilik prosesi: halkara ýokary ülňülerine berk gözegçilik, takyk berkitme, takyk tikin, ýokary takyk kesiji maşyn, takyk sim

Gatnaşyk duýgusyny güýçlendirmek üçin gradient reňk ulgamy täzelendi we döşüň görnüşi üç ölçegli
Arka tarapdaky boş dizaýn, dem alyş ukybyny güýçlendirýär we dem alýan siňdiriş effektine eýe
Düzeltmek aňsat, dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin döş ýassygyny aýryp, arassalap we çalşyp bolýar
Inçe aýaklar aýaklara has inçe we inçe aýakly şetdaly ýumruklary bagryny has tegelek we şetdaly ýaly şekillendirýär.
Eokary çeýeligi we berkligi, garyn we bel bejergisi, ýumşak bel, ajaýyp dizaýn
Amatly we dem alýan, owadan çukur we dem alýan hip göteriji aýaklar, sport çäklendirilmeýär we beden inçe we güýçli
Düşnüksiz quakkardyň gözelligi, gylyk-häsiýetiňizi güýçlendirýär
Önümiň beýany, laýyk aýak dizaýny, ýumşak gaplamak, amatly ýerleşdirmek, ownuk topuklary üýtgetmek, aýak çyzyklaryny uzaltmak
Giň elastik beýik bel Orta beýik bel inçe, ýokary elastik ýakyn mata Orta beýik nurbat bel möhür dizaýny
Deriňiz erkin dem alsyn. Bedeniň islendik görnüşine laýyk gelýär. Özboluşly tikin dizaýny, aýallaryň egrilik gözelligine ünsi jemleýär. Geýmek gaty elastik we amatly, görnüşi ajaýyp egrini görkezýär!
3D egri egri, dik şetdaly ýumruklary, deşik prosesi, dem alýan we ýelmeýän, diagonaly tertipli tikinçilik, P-suratlara zerurlyk ýok, supermodel aýaklary bar
Lenderumşak göni aýaklar Düzülen tikinçilik Iň amatly ölçegler Uzaldylan aýaklar Güýçli bagryň Üç ölçegli egri bagry
Adealaňaç geýmek, sport öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin getirilen matalary bökdençsiz tikmek
Beliňize ýa-da etiňize egilmäň, taýakdan ýykylmaň
Dem alýan mesh guramasy Jynsy ýumruklar, aýaklaryňy uzatmak üçin amatly we dem alýan jyns düwmeler

Surat modeli Boýy: 178 sm Agramy: 54kg Büsti: 83 sm Bel: 62 sm Hip: 93 sm Ölçegde synap görüň: M Tejribe synap görüň: Fit

ölçemek:
Bel aýlawy: biliň aýlawyny biliň iň kiçi böleginde ýumşak hökümdar bilen ölçäň
Kalbyň aýlawy: ýumrugyň doly böleginde böwür aýlawyny ýumşak hökümdar bilen ölçäň

Döşüň doly böleginiň töweregindäki ýumşak çäräniň ýokarky büst aýlawyny ölçäň, ýokarky büst aýlawyny ölçäň
Döşüň düýbündäki ýumşak hökümdaryň aşaky büst aýlawyny ölçäň Büstüň aşaky aýlawyny ölçäň

Bra ölçegli maglumat
Ölçeg Bust uzynlygy
S 64 28
M 68 29
L 72 30

Gysga ýeň ululygy
Ölçegiň Bel aýlawynyň ýeň ýeňiniň uzynlygy
S 64 21 26 35.5
M 68 22 27 36.5
L 72 23 28 37.5

Şortik ululygy
Ölçegli bel aýlaw balaklaryň uzynlygy
S 61 37
M 63 38
L 65 39

Balak ölçegi
Ölçegli bel aýlaw balaklaryň uzynlygy
S 61 81
M 63 82
L 65 83

Upperokarky bölegi bir taraply ululykda örtülendir. Bust aýlawy, aýlaw aýlawy, bil aýlawy we bir tegelegiň ululygy X2 bolmaly. Taýýar önüm el bilen ölçelýär (birlik: CM). Erroralňyşlyk 2CM (maglumatlar diňe salgylanmak üçin. Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatyna wagtynda ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň